Adatkezelési tájékoztató

Iram Integrált Sportegyesület

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató (pdf)

Az Iram Integrált Sportegyesület, mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja az általa üzemeltetett úszóklub, az Iram Integrált Sportegyesület tagjai, oktatói és növendékei („Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében meghatározott adatvédelmi
előírásokat, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően
alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.

I. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); nem minősül az
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

7. Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására(„elszámoltathatóság”).

II. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő adatai:

név: Iram Integrált Sportegyesület
székhely: 1116 Budapest, Albertfalva utca 4.
cégjegyzékszám: TE 6483
email: info@iramse.hu

III. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon rendelkezésére bocsátott személyes
adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi
célokból kezeli:
– Iram Integrált Sportegyesület Online jelentkezés, felvétel elbírálása
– Iram Integrált Sportegyesület klub regisztráció az úszó bejelentkezéshez, profil / tagsággal kapcsolatos nyilvántartás
– Adatkezelő és Érintett közti kapcsolattartás, programmal kapcsolatos tájékoztatás, versenyekre
történő nevezések, utazás során felmerülő foglalások
– Iram Integrált Sportegyesület profil / tagsággal kapcsolatos nyilvántartás, kapcsolattartás, programmal
kapcsolatos tájékoztatás, versenyekre történő nevezések
– Oktatók, edzők részvételének biztosítása
– Időpontpótlási kérelmek elbírálása
– Úszók egészségi állapotának megfelelő úszásedzés és –oktatás biztosítása
– Iram Integrált Sportegyesület Online jelentkezés, oktatásban résztvevők nyilvántartása
– Az Adatkezelő által készített videó-, hang-, és fényképfelvételek használata a szolgáltatás
népszerűsítése, módszertanának ismertetése céljából
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja
fel.

IV. A kezelt adatok köre
Név, Születési idő, Nem, E-mail cím, Telefonszám, Törvényes képviselő neve, Törvényes képviselő
email címe, Törvényes képviselő email címe, Bemutatkozás, Sportorvosi vizsgálat érvényessége, Taj
szám, Komjádi Uszoda Belépőkártya száma, Versenyengedély szám, Versenyengedély érvényessége,
Számlázási név, Számlázási cím, Bankszámla adatok, Szerződés ideje, Résztvevőről készült fotó, videó,
Oktatási intézmény neve, Oktatási intézmény e-mail, Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó email,
Kapcsolattartó telefonszáma, Orvosi igazolásban szereplő adatok

V. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig kezeli, tehát a klubtagság vagy az
Adatkezelővel fenntartott jogviszony időtartama alatt.

VI. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatfeldolgozóként a Nea Éósz Bt., (székhely: Budapest, 1083 Budapest, Práter u. 60. 16/182.) veszi igénybe.

VII. Adattovábbítás
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy személyes adataikat a szolgáltatás nyújtása
érdekében az alábbi cégek valamelyikének továbbítja:

1. Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49.)
2. BP2017 Nonprofit Kft. (1138 Budapest Hajós Alfréd sétány 1.)
3. KBOSS.hu Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.)
Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó
hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben
az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának
megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a
pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó
esetleges következményekért az Adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem
támasztható.

VIII. Az Érintett jogai

1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva, írásban nyújtsa.

2. Jog a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez
Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információkat:

 az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei,
 adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
 a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
 az adattovábbítással érintett személy vagy szervezet kilétét,
 a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
 azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett
adathordozhatósághoz való jogáról,
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról,
 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az
Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

3. Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon ara vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és az adatkezelést érintő információkhoz hozzáférést kapjon.

4. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5. A törléshez, elfeledtetéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
 az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,
 az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre.
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlása iránti
kérelmet nem köteles teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 a személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból,
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi
 igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő
megakadályozná, amennyiben:
 az adatkezelés a hozzájárulását alapul és
 az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben ez
technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az
Érintett jogainak.

IX. Korlátozások
Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a VII. pontban
meghatározott jogokat, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok tartalmát,
valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos az intézkedés:
 nemzetbiztonság
 honvédelem
 közbiztonság
 bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését
 az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az
Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a
költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot
 a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme
 a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése
és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása
 a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység
 az Érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme
 polgári jogi követelések érvényesítése

X. Jogorvoslat
Amennyiben a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményező esemény (továbbiakban: „Adatkezelési incidens”) történik, az Adatkezelő
vállalja, hogy azt késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság, mint
illetékes felügyeleti hatóság számára. Kivételt képez a bejelentési kötelezettség alól, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
Érintettet az adatvédelmi incidensről, mely tájékoztatásban világosan és közérthetően ismereti az
adatvédelmi incidens jellegét.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatvédelmi jogainak megsértése esetén a NAIH-hoz
fordulhat panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az eljárást az Érintett a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz köteles azt megtéríteni, amennyiben pedig ezen
magatartásával az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az
Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő.

XI. Adatbiztonság
Az Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve:
 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.